Trybunalska 17/25 Poznań

Dokumenty

Dokumenty szkoły


 

Koncepcja pracy szkoły
Statut szkoły
Program wychowawczo-profilaktyczny
załącznik
Szkolny zestaw podręczników
Szkolny zestaw programów nauczania
Przedmiotowe zasady oceniania 2019-2020:
język polski lista lektur
język angielski
język niemiecki
historia
przyroda
biologia
geografia
chemia
fizyka
matematyka
informatyka  informatyka – e-Zeszyt
technika
muzyka i plastyka
wychowanie fizyczne
wiedza o społeczeństwie
edukacja dla bezpieczeństwa
religia klasy 1-3  religia klasy 4-8
– etyka
– wychowanie do życia w rodzinie
– klasy 1-3
Regulaminy:
Regulamin oceniania zachowania
– Regulamin nagród i wyróżnień w klasach 4-8
– Regulamin wyróżnień w pierwszym etapie edukacyjnym
– Regulamin wypożyczania i udostępniania podręczników
– Regulamin pracy świetlicy szkolnej
– Regulamin korzystania z kart elektronicznego systemu zapisu do świetlicy szkolnej
– Regulamin spędzania przerw
– Regulamin organizacji dyskotek i zabaw
– Regulamin wycieczek szkolnych
– Regulamin użytkowania szafek szkolnych
Regulamin korzystania z e-Dziennika
Regulamin szkolnego koła wolontariatu
Procedury:
– Procedura działań w przypadku wymuszeń
– Procedura działań w przypadku wagarów
– Procedura działań wobec ucznia będącego pod wpływem środków odurzających
– Procedura działań w przypadku niszczenia mienia
– Procedura działań w przypadku kradzieży
– Procedura działań w przypadku agresji w sieci (cyberprzemoc)
– Procedura działań w przypadku bójki, pobicia lub naruszenia nietykalności cielesnej
– Procedura działań w przypadku znalezienia na terenie szkoły broni, materiałów wybuchowych, innych niebezpiecznych substancji lub przedmiotów