Trybunalska 17/25 Poznań

Dokumenty szkoły

Dokumenty szkoły


 

Koncepcja pracy szkoły
Statut szkoły
Szkolny System Oceniania – kształcenie na odległość
Program wychowawczo-profilaktyczny – załącznik
Szkolny zestaw podręczników
Szkolny zestaw programów nauczania
Programy własne
Innowacje
Projekty
Wymagania edukacyjne z przedmiotów w roku szkolnym 2023-2024:
język polski     lista lektur      kryteria oceniania: kl. 4  kl. 5  kl. 6  kl. 7  kl. 8
język angielski
– język angielski     6c     8d
język niemiecki
historia
przyroda
biologia
geografia
chemia
fizyka
matematyka
informatyka,     informatyka – e-Zeszyt
technika
muzyka i plastyka
wychowanie fizyczne
wiedza o społeczeństwie
edukacja dla bezpieczeństwa
religia klasy 1-3     religia klasy 4-8
etyka klasy 1-3       etyka klasy 4-8
– wychowanie do życia w rodzinie
klasy 1-3
Regulaminy:
Regulamin oceniania zachowania
– Regulamin nagród i wyróżnień w klasach 4-8
– Regulamin wyróżnień w pierwszym etapie edukacyjnym
– Regulamin wypożyczania i udostępniania podręczników
– Regulamin biblioteki szkolnej
– Regulamin pracy świetlicy szkolnej          Aneks nr 1
– Regulamin korzystania z kart elektronicznego systemu zapisu do świetlicy szkolnej
– Regulamin spędzania przerw
– Regulamin organizowania i pełnienia dyżurów nauczycielskich
– Regulamin organizacji dyskotek i zabaw
– Regulamin wycieczek szkolnych
– Regulamin użytkowania szafek szkolnych          Zamawianie kluczyków
Regulamin korzystania z e-Dziennika
Regulamin szkolnego koła wolontariatu
Regulamin Samorządu Uczniowskiego kl. 4-8
Regulamin Samorządu Uczniowskiego kl. 1-3
Regulamin organizacji pracy i zajęć w czasie stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2
Regulamin korzystania z piłkarzyków
Procedury:
– Procedura działań w przypadku wymuszeń
– Procedura działań w przypadku wagarów
– Procedura działań wobec ucznia będącego pod wpływem środków odurzających
– Procedura działań w przypadku niszczenia mienia
– Procedura działań w przypadku kradzieży
– Procedura działań w przypadku agresji w sieci (cyberprzemoc)
– Procedura działań w przypadku bójki, pobicia lub naruszenia nietykalności cielesnej
– Procedura działań w przypadku znalezienia na terenie szkoły broni, materiałów wybuchowych, innych niebezpiecznych substancji lub przedmiotów
– Procedura kształcenia w czasie stanu epidemii
– Procedura bezpieczeństwa BRAVO