Trybunalska 17/25 Poznań

Duplikat legitymacji szkolnej

Procedura wydawania legitymacji szkolnych i ich duplikatów

Podstawa prawna:

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 roku w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad delegalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranica oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności (Dz. U. Nr 97, poz. 624 z poźn. zm.).
 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225 poz. 1635 z poźn. zm).

 

Legitymacje szkolne

Pierwsza legitymacja szkolna lub e-Legitymacja (po przyjęciu dziecka do szkoły) wydawana jest nieodpłatnie.

Nie pobiera się opłaty za sprostowania w legitymacji szkolnej (zmiana adresu, nazwiska).

W przypadku zmiany nazwiska lub adresu należy dostarczyć dokument potwierdzający zmianę danych oraz posiadaną legitymację.

Duplikat wydaje się wtedy, gdy oryginał ulegnie zagubieniu, zniszczeniu lub kradzieży.

 

Zasady wydawania duplikatów legitymacji szkolnych:

 1. W przypadku utraty oryginału legitymacji szkolnej rodzice ucznia mogą wystąpić do dyrektora szkoły z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej (załącznik).
 2. Do wniosku należy dołączyć:
  – podpisane aktualne zdjęcie legitymacyjne (imię i nazwisko) – legitymacja papierowa,
  – w przypadku e-Legitymacji zalecane jest przesłanie zdjęcia w formie elektronicznej na adres info@sp74.pl,
  – potwierdzenie wniesienia opłaty.
 1. Za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od poświadczenia własnoręczności podpisu (9 zł).
 2. Termin wykonania duplikatu legitymacji szkolnej (papierowej) do 7 dni.
 3. Termin wykonania duplikatu e-Legitymacji do 30 dni (koszt 22 zł)

 

Opłaty:

Opłatę za duplikat legitymacji (9 zł) wnosi się na konto bankowe szkoły:
Szkoła Podstawowa nr 74
Nr konta PKO BP  02 1020 4027 0000 1102 1264 0415
Tytuł wpłaty:
opłata za duplikat legitymacji szkolnej
imię i nazwisko dziecka

Opłatę za powtórne wyrobienie e-Legitymacji (13 zł plastikowa karta + 9 zł koszt przesyłki) wnosi się na konto bankowe szkoły:
Szkoła Podstawowa nr 74
Nr konta PKO BP  02 1020 4027 0000 1102 1264 0415
Tytuł wpłaty:
opłata za wyrobienie e-Legitymacji + koszt przesyłki
imię i nazwisko dziecka

Wniosek o wydanie duplikatu legitymacji