Trybunalska 17/25 Poznań

Podstawowe informacje dla rodziców

Polityka Ochrony Małoletnich

Podstawowe informacje nt. wdrażanych standardów POM dla rodziców

Drodzy Rodzice i Opiekunowie Uczniów SP 74!

Zgodnie z Ustawą z dnia 28 lipca 2023 r o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw [Dz.U. z 2023 roku, poz. 1606] od przyszłego roku szkolnego w naszej Szkole obowiązywać będą standardy ochrony małoletnich. Pełne wdrożenie ma się zakończyć przed 15 sierpnia 2024.

Co to takiego?

Standardy ochrony dzieci przed krzywdzeniem, inaczej: Polityka Ochrony Małoletnich to zbiór zasad, które pomagają tworzyć bezpieczne i przyjazne środowisko w placówkach działających na rzecz dzieci. Krzywdzenie rozumiane jest jako popełnienie czynu zabronionego lub karalnego na szkodę dziecka oraz każde zagrożenie dla dobra dziecka, w tym jego zaniedbanie. Celem jest dbanie o dobrostan małoletnich w środowisku rówieśniczym, szkolnym i pozaszkolnym.

Co to znaczy?

Już w tym roku szkolnym zespół psychologiczno-pedagogiczny SP 74 przygotowuje dokument Polityka Ochrony Małoletnich, którego treść będzie dostępna:

  • Na naszej stronie internetowej

  • Na terenie szkoły – dla pracowników

  • Na terenie szkoły – dla dzieci (dostosowany)

Oprócz szkoleń dla wszystkich pracowników planowana jest edukacja rodziców, mająca na celu wspieranie opiekunów w wychowaniu bez przemocy i uczenia dzieci zasad bezpieczeństwa.

Zespół PPP oraz wychowawcy klas będzie przeprowadzał zajęcia tematyczne dla dzieci. Celem jest zapoznanie małoletnich z ich prawami – tak, aby Polityka Ochrony Małoletnich była dokumentem „żywym”, skutecznie informującym uczniów o tym, gdzie szukać pomocy w trudnych sytuacjach życiowych oraz jak unikać zagrożeń w kontaktach z dorosłymi i rówieśnikami – w realnym świecie oraz w Internecie.

Co obejmuje Polityka Ochrony Małoletnich?

POM składa się z czterech standardów – pierwszy z nich jest jednocześnie „spisem” wszystkich pozostałych:

Standard I. Polityka Ochrony Małoletnich wewnętrzny dokument regulujący działania w zakresie ochrony dziecka przyjęte w organizacji, a w tym:

  • Zasady bezpiecznych relacji dziecko – dorosły oraz dziecko – dziecko

  • Sposób reagowania na przypadki podejrzenia, że dziecko doświadcza krzywdzenia i zasady prowadzenia rejestru interwencji

  • Zasady ochrony wizerunku i danych osobowych dzieci

  • Procedury ochrony dzieci przed treściami szkodliwymi i zagrożeniami w sieci Internet oraz utrwalonymi w innej formie

  • Zasady bezpiecznego korzystania z urządzeń elektronicznych z dostępem do sieci Internet

Standard II. Personel

Rekrutacja członków personelu pracujących z dziećmi prowadzona jest wraz z oceną przygotowania kandydatów do pracy z dziećmi oraz sprawdzane są ich referencje, w tym dane z Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym oraz z Krajowego Rejestru Karnego.

Określone są zasady bezpiecznych relacji całego personelu z dziećmi, w tym zachowania niedozwolone i pożądane w kontakcie z dziećmi.

Zapewniona jest edukacja dla pracowników na temat stosowania standardów i pomocy dzieciom w sytuacjach zagrożenia. Personel dysponuje materiałami edukacyjnymi dla dzieci i rodziców i aktywnie je wykorzystuje

Standard III. Procedury

Określone są zasady i procedury podejmowania interwencji w sytuacji podejrzenia krzywdzenia dziecka i posiadaniu informacji o krzywdzeniu dziecka ze strony personelu, członków rodziny, rówieśników, osób trzecich.

Opracowano sposób dokumentowania i zasady przechowywania ujawnionych lub zgłoszonych incydentów lub zdarzeń zagrażających dobru dziecka (prowadzony jest rejestr interwencji zdarzeń niepożądanych).

Dysponujemy danymi kontaktowymi lokalnych instytucji i organizacji zajmującymi się interwencją i pomocą w sytuacji krzywdzenia oraz zapewniamy do nich dostęp wszystkim pracownikom.

Zachęcamy do zajrzenia na stronę poznańskiej Rzeczniczki Praw Uczniowskich:

https://www.poznan.pl/mim/main/przydatne-linki,p,71367,71379.html?wo_id=1504

Standard IV. Monitoring

Określono zasady przeglądu i aktualizacji standardów – co najmniej raz na dwa lata należy dokonywać oceny standardów w celu zapewnienia ich dostosowania do aktualnych potrzeb oraz zgodności z obowiązującymi przepisami.

W miarę postępu prac w zakładce Polityka Ochrony Małoletnich będą pojawiać się dalsze informację. Mamy nadzieję, że realizacja Polityki Ochrony Małoletnich w naszej placówce przyniesie korzyści wszystkim członkom społeczności SP 74.

Opracowano na podstawie materiałów Wydziału Oświaty, Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz Fundacji Dziecko w Centrum.