Trybunalska 17/25 Poznań

Regulamin świadczenia godzin dostępności

Regulamin świadczenia godzin dostępności

  1. Nauczyciel zatrudniony w szkole na cały etat jest obowiązany do dostępności w wymiarze 1 godziny tygodniowo.
  2. Nauczyciel zatrudniony w szkole w wymiarze niższym niż pół etatu jest zobligowany do dostępności w wymiarze 1 godziny w ciągu dwóch tygodni.
  3. „Godzina dostępności” trwa 60 minut.
  4. W ramach godziny nauczyciel, odpowiednio do potrzeb, prowadzi konsultacje dla uczniów lub rodziców.
  5. Nauczyciel oczekuje na uczniów/rodziców w miejscu wskazanym w harmonogramie.
  6. Ze względów organizacyjnych rodzice proszeni są o wcześniejsze umówienie się (np. za pośrednictwem dziennika elektronicznego) na spotkanie z nauczycielem.
  7. Kontakt z rodzicem może mieć charakter bezpośredni (spotkanie na terenie szkoły) lub pośredni (połączenie telefoniczne, Platforma Teams).
  8. W wyjątkowych sytuacjach nauczyciel ma prawo do zmiany terminu po uprzednim powiadomieniu uczniów i ich rodziców.