Trybunalska 17/25 Poznań

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności serwisu sp74.pl

 

Szkoła Podstawowa nr 74 im. Mikołaja Kopernika zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej sp74.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej nr 74 im. Mikołaja Kopernika

 

Data publikacji strony internetowej: 2000-01-01

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2017-11-01

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
1. Brak udogodnień dla osób niepełnosprawnych takich jak:
– Zmiana rozmiaru czcionki
– Zmiana kontrastu strony
– Podkreślenie linków
2. Brak fokusa wokół odnośników przy nawigowaniu skrótami klawiaturowymi
3. Brak tekstów alternatywnych dla grafik (znacznik alt)
4. Brak opisu tekstowego dla wideo
5. Błędy związane z organizacją nagłówków

Pragniemy poinformować, iż Nasi redaktorzy dokładają wszelkich starań, aby poprawić dostępność cyfrową strony internetowej Naszej placówki.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych, brakuje jednak fokusa wokół odnośników.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-03-29. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Jan Olebiński, jan.olebinski@sp74.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 517 498 017. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Adres: Trybunalska 17/25, 60-325 Poznań

Do budynku prowadzi wejście od ulicy Trybunalskiej

Wejście do budynku nie jest przystosowane do osób niepełnosprawnych

Budynek posiada trzy kondygnacje, lecz w budynku nie znajduje się winda, w związku z czym dla osób niepełnosprawnych dostępny jest tylko parter.

W budynku nie znajdują się oznaczenia w alfabecie Braille’a

Przed budynkiem nie znajdują się miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych

Do budynku można wejść z psem przewodnikiem

W placówce nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego dla osób niesłyszących