Trybunalska 17/25 Poznań

Nowa Polityka Prywatności zgodna z RODO

Informacja dla rodziców/ustawowych przedstawicieli
uczniów uczących się w Szkole Podstawowej nr 74 w Poznaniu

Zgodnie z art. 12-22 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy  95/46/WE, Dyrektor Szkoły informuje Panią/Pana, iż:

 1. Szkoła Podstawowa Nr 74 im. Mikołaja Kopernika w Poznaniu, ul. Trybunalska 17/25, 60-325 Poznań przetwarza dane osobowe Pani / Pana dziecka (ucznia Szkoły) oraz  Pani/Pana dane osobowe.
 2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych (IOD) Szkoły: Tomasz Zaremba, kontakt telefoniczny: 600-212-182
 3. Celem przetwarzania danych przez Szkołę jest prowadzenie działalności oświatowej oraz organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniom.
 4. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 Prawo oświatowe (Dz. U. 2017, poz. 59 ze zm.), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie
  w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U.2017, poz. 1643 ze zm.), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej
  i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U.2016 poz. 1368 ze zm.).
 5. Odbiorcami danych osobowych są:
  a) Ministerstwo Edukacji Narodowej, Okręgowa Komisja Egzaminacyjna, Urząd Miasta Poznania, Kuratorium Oświaty, Poradnie psychologiczno – pedagogiczne.
  b) pielęgniarka – higienistka szkolna) – w zakresie  stanu zdrowia  dziecka (ucznia Szkoły),
  c) inspektor BHP Szkoły,
  d) kluby sportowe, stowarzyszenia, fundacje, towarzystwa, podmioty ubezpieczające uczniów, organizatorzy wycieczek szkolnych,
  e) inne Szkoły, organizacje którym Szkoła udostępnia dane osobowe ucznia w ramach uczestnictwa ucznia
  w olimpiadach, konkursach międzyszkolnych i szkolnych.
 6. Okres przechowywanie danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane. Okres przez który dane osobowe są przechowywane w Szkole jest obliczany w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.
 7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora (Dyrektora Szkoły) dostępu do danych osobowych której dane dotyczą, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”), prawo ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie
  na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
 8. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Podanie przez Panią / Pana danych osobowych dziecka dla celów rekrutacyjnych oraz dla celów kształcenia w Szkole jest wymogiem ustawowym i ich niepodanie może skutkować nieprzyjęciem dziecka do Szkoły.