Trybunalska 17/25 Poznań

Duplikat legitymacji

Zasady wydawania duplikatu legitymacji szkolnej

  1. W przypadku utraty oryginału legitymacji szkolnej rodzice ucznia mogą wystąpić do Dyrektora szkoły z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej.
  2. Do wniosku należy dołączyć podpisane aktualne zdjęcie (mię i nazwisko, klasa) oraz  potwierdzenie opłaty.
  3. Za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej pobiera się opłatę w wysokości 9 zł. Opłatę należy uiścić na konto szkoły : nr konta 02 1020 4027 0000 1102 1264 0415.

Podstawa prawna: Ustawa o opłacie skarbowej /Dz. U z 2006 r. Nr 225 poz. 1635/

Wzór wniosku tutaj.